deutsch polski

 

 

20 miglia all'occasione di 2 mila anni di Lubiana romana

Italia e Slovenia, 18 – 22.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

  Nel territorio fra la costa settentrionale del Mar Adriatico, il bacino superiore di Sava si trovano tre regioni geografiche: la parte orientale della pianura padana, catena di Alpi Giulie e la vallata di Sava superiore. Nel periodo preromano questo lembo di terra era attraversato attorno nella parte la più bassa delle Alpi - la montagna Ocra (i passaggi delle Alpi usato tutto l'anno). I romani invece hanno costruito una strada più corta ma più ripida nella sua parte orientale conducendo per il Passo Piro (senza la neve da aprile fino a novembre). Invece tra Nauportus e Emona si trovano delle paludi vaste ed ecco il perchè a Nauportus si caricava le merci nelle barche e la trasportava a Emona per vie d'acqua via fiume Ljubljanica. Per passare le paludi fra le città a Nord hanno costruito una strada lastricata (per Brezovica odierna).

Na przestrzeni między północnym wybrzeżem Adriatyku a górnym dorzeczem Sawy znajdują się trzy regiony geograficzne: wschodnia część Niziny Nadpadańskiej, pasmo Alp Julijskich oraz kotlina górnej Sawy. W czasach przedrzymskich, ten pas lądu przekraczano trasą okrężną przez najniższą część Alp, góry Ocra (przejścia alpejskie używane cały rok). Rzymianie natomiast zbudowali krótszą, ale we wschodniej partii bardzo stromą drogę wojskową przechodzącą przez Przełęcz Piro (wolna od śniegu od kwietnia do listopada). Z kolei pomiędzy Nauportus a Emoną znajdowały się rozległe moczary, dlatego w Nauportus ładowano towary na barki i transportowano je do Emony drogą wodną, rzeką Ljubljanica. Aby ominąć moczary między miastami, zbudowano na północy drogę bitą (przez dzisiejszą Brezovica).

 

 


Pokaż 20 mil pieszo na 2000 lat rzymskiej Ljubljany na większej mapie

 

 

Baracche di legno
Vi trovate in quel punto della fortezza dove una volta vi erano collocati edifici di legno e di mattoni. Tra questi uno risalta particolarmente perché aveva una stufa. L'aria calda circolava nell'edificio dentro dei tubi di ceramica nelle pareti. Questo sistema di riscaldamento dell'antica Roma viene chiamato ipocausto.
Ricostruzione delle baracche all'interno della fortezza.
Sistema di riscaldamento romano? ad aria calda ipocausto: il pavimento lastricato era leggermente sollevato sulle colonne mentre sulle pareti vi erano dei mattoni forati. L'aria calda dal forno circolava sotto il pavimento e lungi le pareti riscaldando in tal modo l'ambiente.
Drewniane budy
Jesteś w tym miejscu twierdzy, gdzie kiedyś były umieszczone budynków z drewna i cegły. Wśród nich wyróżnia się szczególnie, bo miał kuchenkę.W gorące powietrze cyrkuluje wewnątrz budynku ceramicznych rur w ścianach. Ten system ogrzewania starożytnego Rzymu nazywa hypocaust.
Rekonstrukcja koszar wewnątrz twierdzy.
System grzewczy Roman hypocaust gorące powietrze: betonowa podłoga była lekko podniesiona na kolumnach a na ścianach były cegły.Gorące powietrze z pieca krąży pod podłogą i ścianami pory przez ogrzewanie w ten sposób środowisko.

 

Chiesa medievale di Santa Gertrude
Nella prima metá del 15° secolo era stata costruita nella fortezza ormai abbandonata una chiesa gotica nello stesso punto dove prima vi era una chiesa più antica risalente al 12° secolo. La chiesa gotica era stata dedicata a Santa Gertrude, patrona dei viaggiatori. Se seguite con lo sguardo il muro di pietra, potete notare le fondamenta di uno spazio semicircolare con volte. Questo spazio, chiamato l'abside, era il luogo più importante della chiesa. Di solito qui era situato l'altare.
 

Medievaledi Kościół Santa Gertrude
W pierwszej połowie 15 wieku został zbudowany w twierdzy obecnie opuszczony gotycki kościół w tym samym miejscu, gdzie wcześniej nie było starsze randki kościół z 12 wieku.Gotycki kościół został poświęcony św Gertrudy, patrona podróżnych. Jeśli po oczami kamienny mur, widać fundamenty półkolem przestrzeni z czasem. Miejsce to, zwane apsydą, był najważniejszym miejscem kościoła. Zazwyczaj tutaj znajdował się ołtarz.
 


 'l carro postale - wóz pocztowy
 'l cavaliere - jeździec / kawalerzysta
 l'attacco di buoi - wół pociągowy
animali da soma - zwierzę juczne

La stazione postale romana
Dal Primo secolo in questo luogo sorgeva la stazione di posta i cui resti oggi non sono visibili. Le stazioni postali dell'antica Roma difficilmente possono essere confrontate con quelle moderne in quanto erano una specie di aree di sosta lungo la strada come oggi i motel. Qui i viaggiatori potevano pernottare, rifocillarsi o cambiare gli animali per proseguite il percorso. Di solito si trovavano a una distanza che poteva essere raggiunte in un giorno.
Roman coachingu
Premier wieku w tym miejscu nie było stacji po których dziś pozostaje nie są widoczne. Stacje pocztowe starożytnym Rzymie nie da się w porównaniu z nowoczesnymi jak były rodzaju miejsc odpoczynku po drodze, jak dzisiaj w motelu. Tutaj podróżni mogą spędzić noc, odświeżenia lub zmiany zwierząt kontynuować ścieżkę. Zazwyczaj były w odległości, która może być przeprowadzana w ciągu jednego dnia.


La porta d'ingresso con le torri / Drzwi przednie z wieżami

La strada principale romana oltre Hrušica
Circa nello stesso luogo di oggi, già in epoca romana si snodava una nuova principale connesione stradale che sostituiva la vecchia strada di Ocra (Razdrto) e abbreviava il viaggio tra Emona (Lubiana) e Aquileia di almeno un giorno. Gli antichi Romani verso la fine del 3° secolo avevano costruito sul più alto valico una fortezza militare bloccando il libero passaggio. Il viaggiatore ha attraversato la fortezza passando attraverso l'imponente porta doppia protette da alte tori.
Vista sulla possente porta con torri di una volta e di oggi.

Główna droga nad Hrušica Roman
W tym samym miejscu dziś, nawet w czasach rzymskich wiła nową głównego połączenia drogowego, który zastąpił starą drogę (Ochry Razdrto) i skraca drogę między Emona (Ljubljana) i Akwilei z co najmniej jednodniowym. Starożytni Rzymianie w późnym trzeciego wieku zbudował na najwyższej przełęczy blokuje swobodny przepływ twierdzy wojskowej.Podróżnik przekroczył twierdzy przechodzącej przez imponującą podwójne drzwi chronione przez wysokie byków.
Widok na port z potężnymi wieżami raz dzisiaj.
 

Per la Lubiana romana
Piantina di Emona
Porta nord di Emona
Pozzo romano
Museo civico di Lubiana
Parco archeologico Casa di Emona
Parco archeologico Centro paleocristiano
Mura ovest di Emona
Mura nord di Emona

Dla rzymskiego Lublanie
Emona mapie
na północ od Emona drzwi
Roman dobrze
Civic Museum of Ljubljana
Emona Dom park archeologiczny
Park Archeologiczny Early Christian Center
Mura zachód od Emona
na północ od murów EMONA

 

 

blog w jezyku słoweńskim i angielskim, zdjęcia w jez polskim

 

czy jest dobrze tytuł zakładki:
Ljubljana
2000 lat rzymskiego miasta Emona
Lubiana
2000 anni della città romana di Emona


 

- do tłumaczenia

 Wyprawa z okazji jubileuszu miasta Emona, które w I wieku wyrosło na drodze bursztynowej, wiodącej z Aquileia Romana nad Adriatykiem do Carnuntum, Brigetio i Vindobona nad Dunajem,
skąd szlak bursztynowy prowadził kupców ku południowym wybrzeżom Morza Bałtyckiego.

 

 

 

 

 Pierwszy odcinek

 Gradisca d'Isonzo - Savogna d'Isonzo,

 i kolory polskiej flagi na trasie

 we włoskiej miejscowości Poggio

 Terzarmata. Robiąc to zdjęcie

 uśmiecham się do siebie,

 bo po raz kolejny od 2006 roku,

 prezentuję mój kraj

 i promuję polski bursztyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ominąć drogi o dużym natężeniu ruchu i rozjazdy autostrady, wyznaczyłam trasę wzdłuż lewego brzegu rzeki Isonzo. Droga lokalna jest spokojna, lecz prawie do samej miejscowości Savogna d'Isonzo, nie ma wygodnego pobocza dla pieszych. W Savogna, w miejscu gdzie na przeciwległym brzegu rzeki jest Mainizza, znajdowała się przeprawa przez Isonzo - most rzymski. Pozostałości budowli, widoczne są tylko przy bardzo niskim stanie wody, np. podczas suszy.
Pierwszy odcinek zrealizowany, pytam więc napotkaną osobę o przystanek autobusowy. Pani ta, z kolei pyta inną Włoszkę (jak okazuje się w rozmowie, jadącą do Gorizia), która proponuje podwiezienie. W Gorizia jadąc starymi uliczkami, opowiada o mieście i pokazuje którędy dojść do zamku.

 

Gorizia z górującej nad miastem fortecy - Castello.

 

Moim zamiarem było przespacerować się przez granicę Włoch i Słowenii, jednak przy przystanku autobusowym w Gorizia stał bus, którym zabrałam się do Nova Gorica, a następnie autobusem pojechałam do Ajdovščina, przez co miałam więcej czasu na zwiedzanie miasta. W rolę przewodnika wcieliła się Pani Kazimiera. Ale na początku otrzymałam lekcję języka słoweńskiego, podczas której poprawiła błędy w nazwie wyprawy. Pani Kazimiera zaproponowała spacer w kierunku źródła rzeki Hubelj, gdzie po drodze znajduje się Centrum Informacji Turystycznej i w tym samym budynku schronisko młodzieżowe, co jest bardzo praktyczne dla turystów.

Legenda głosi, opowiada Pani Kazimiera, że Słowianie, gdy zauważyli potężne mury twierdzy, podobne do giganta z ludzką twarzą, nadali jej miano "Ajdom" i stąd nazwa miasta Ajdovščina (w kulturze Słowenii: Ajdi - wielcy ludzie).

 

Jedna z czternastu wież warownego obozu, w pobliżu potoku Lokavšček, dopływu rzeki Hubelj.

 

W okresie średniowiecza, wieże Castra, zostały podwyższone a miasto coraz bardziej wciskało się w fort. Obecne budynki w centrum, zbudowane są na fundamentach rzymskich fortyfikacji. Lecz nie tylko zabytki i historia wyróżniają miasto, usytuowane w dolinie rzeki Vipava. W tym regionie stykają się ze sobą klimat śródziemnomorski i umiarkowany, oraz występuje tu zjawisko atmosferyczne, jakim jest silny wiatr "burja" (tworzy się od strony gór Trnovski Gozd i po stokach schodzi w dół). Często jest tak, że z okien po przeciwnych stronach budynków mieszkalnych, widać inne warunki pogodowe.

 

Vipavska dolina

 

 

 

- fotki:

L'esercito romano per difendere l'Italia e la città di Roma aveva approntato un sistema difensivo chiamato Claustra Alpium Iuriarum. Lungo le strade e nei punti più facilmente percorribili, dove non era possible sfruttare le caratteristiche naturali del terreno, i romani rafforzarono le proprie difese mediante la costruzione di valli, torri e fortezze. I resti di tali valli difensivi sono oggi visibili solo come terrapieni alti un metro. Originariamente i valli erano alti circa tre metri ed erano protetti da torri.

 

tłumacz automat: Armia rzymska bronić Włoszech i Rzymie przygotował system obronny zwany Claustra Alpium Iuriarum. Wzdłuż ulic i najbardziej łatwy do naśladowania kroki, w których nie można było skorzystać z naturalnych cech terenu, Rzymianie wzmocnić ich obronę, budując doliny, wieże i fortece. Pozostałości tych dolin obronnych są teraz widoczne tylko jako roboty ziemne jeden wysoki metr. Początkowo doliny były około trzech metrów wysokości i były chronione przez wieże.

 

 

Na terenie parku archeologicznego Ad Pirum, znajdują się pozostałości twierdzy wojskowej systemu obronnego Claustra Alpium Iuliarum*, oraz punkt muzealny w zajeździe Gostilna "Stara Pošta". I w pewnym sensie, miejsce to nie zmieniło się od czasów rzymskich, bowiem można tutaj skorzystać z noclegu, oraz posilić się przed dalszą drogą, co też nie omieszkałam uczynić. Po posiłku w miłym towarzystwie, kontynuuję wyprawę i drogą zbudowaną przez Rzymian, maszeruję przez Podkraj i Kalce w kierunku Logatec, "chłodząc" od czasu do czasu buty w strumykach wody deszczowej.

 

Przy drodze, czytelne oznakowanie warowni na Lanišču.

 

Wieczorem pracuję przy komputerze, umieszczam zdjęcia na blogu i uzupełniam notatki. Piszę też do Pani Bogumiły pilotującej całe przedsięwzięcie, że w zamian za trasę Col - Hrušica, dodaję jeszcze jeden odcinek pieszy Brezovica - Ljubljana, by ilość mil na piechotę była zgodna z założeniami projektu.
Następnego dnia rano, przed etapem Vrhnika - Log pri Brezovici, spotkanie z Panią Bogumiłą, gdzie otrzymuję podpowiedzi co do dróg i ścieżek przyrodniczo - krajoznawczych w terenie. A w Centrum Informacji Turystycznej Vrhnika, doładowuję plecak kolejnymi folderami i mapami, dzięki którym mogę Państwu opowiedzieć o regionie słoweńskim.

W rejonie dzisiejszego miasta Vrhnika, znajdowała się pierwsza linia umocnień systemu Claustra Alpium Iuliarum. Oprócz monitorowania dróg, system kontrolował wysyłkę i transport towarów, a zwłaszcza wojskowo - cywilny port o nazwie Nauportus. Podobnie jak Aquileia, Emona, Poetovio, Savaria, Scarbantia i Carnuntum, port był ważnym ośrodkiem handlu i stanowił punkt etapowy na głównym szlaku komunikacyjnym. Pomiędzy Nauportus a Emona znajdowały się rozległe moczary, więc towary transportowano drogą wodną, rzeką Ljubljanica. Na obszarze tym, w dalszym ciągu są bagna, ale bardzo cywilizowane - jest tam park krajobrazowy, pisze pani Bogumiła. Kolejny etap marszruty, prowadzi właśnie przez Krajinski park Ljubljansko barje, obok rezerwatu przyrody w miejscowości Bevke, która okazało się, że jest i wioską i miasteczkiem w jednym. Idzie się przyjemnie, bo z dala od zgiełku miasta i choć w większości tereny rolnicze to i trafiła się kawiarenka.
 

Slovenija - Słowenia

 

Zgodnie z poprawkami w projekcie, maszeruję z Brezovica pri Ljubljani do Ljubljana. Tym razem trasa prowadzi prostą drogą z pasem dla pieszych. Pogoda dopisuje, a ja docieram na rozpoczęcie uroczystych obchodów 2000-lecia założenia miasta Emona. Miasta, w którym przy centralnym placu, w arkadach budynku forum odbywał się handel. A wśród towarów, które oferowali kupcy, znajdowały się wyroby ze złota północy. Sklepy forum oferowały importowaną ceramikę stołową, pokrytą wysokiej jakości czerwoną glazurą oraz drobne naczynia szklane i metalowe, biżuterię z bursztynu, przyprawy i szlachetne tkaniny z odległych krain. Półki sklepowe zaopatrzone były w wino, oliwę, oliwki, sos rybny, ostrygi i suszone produkty, które podróżowały do Emona w amforach. Na straganach forum piętrzyły się towary dostarczane z okolic miasta, w tym świeże produkty rolnicze, wiklinowe kosze, i naczynia gliniane wykonane w podmiejskiej dzielnicy garncarzy. Podobnie jak w czasach świetności Emona, teraz podczas jubileuszu, przy Kongresni trg w Ljubljanana, stoją stragany z rozmaitym dobrem, takim jak lokalne produkty spożywcze i wyroby rzemieślnicze. Jedną z wielu atrakcji dla dzieci, jest odgrywanie roli legionisty. Pomagają im w tym licznie przybyłe grupy rekonstrukcyjne, instruując między innymi jak zrobić tarczę. A wszystko to ku uciesze mieszkańców i licznie przybyłych gości.

 

Wizualizacja północnej bramy Emona. Stąd wychodziła droga łącząca miasto z Celeia (Celje) i Poetovio (Ptuj).


Po ulokowaniu się w hotelowym pokoju, kontynuuję przechadzkę po mieście. Jest tym przyjemniej, że zwiedzam bez ciężkiego plecaka. Ljubljana - miasto ze smokiem w herbie, więc najpierw zmierzam na Zmajski most, następnie promenadą wzdłuż rzeki Ljubljanica, gdzie scenerię uświetnia przemarsz rzymskich legionistów. Dalej podążam śladami antycznego miasta, po zabytkowych obiektach. Łatwo je znaleźć, bo są dobrze oznakowane i opisane. Na deser, serwuję sobie zwiedzanie wystawy, którą z okazji uroczystości rocznicowych, przygotowało Muzeum Miejskie w Lubljanie. Opowiada ona o historii i kulturze osady Emona, na szlaku handlowym wiodącym z Aquileia Romana, który w czasach Imperium Rzymskiego nabrał znaczenia militarno - administracyjnego.

 

*Claustra Alpium Iuliarum - późnorzymski liniowy system fortyfikacji, składający się z trzech linii murów zaporowych, wież i twierdz. Powstał w obrębie granic państwa rzymskiego, by chronić północno-wschodnią Italię, przed najazdami od strony wschodnich i północno-wschodnich terenów Cesarstwa. Struktura obronna i ustanowiona przez Rzymian szeroka strefa wojskowo - administracyjna, miały zapobiegać niekontrolowanemu wkraczaniu na główną sieć połączeń komunikacyjnych, w tym drogę publiczną Aquileia - Emona.

 

Link do zdjęć w języku polskim: Emona - mesto na jantarni cesti

                       

W odróżnieniu od relacji z realizacji projektu, opisy zdjęć zawierają treści naukowe i edukacyjne, a zdjęcia prezentują dzisiejszy obraz szlaku handlu bursztynem.

 

Filmy:

Dolina rzeki Vipava, otwarta na południowo-zachodnim krańcu, jest pod silnym wpływem Morza Śródziemnego.

 

Atmosfera czasów rzymskich w słoweńskiej stolicy.

 

Blog w języku słoweńskim i angielskim, prowadzony podczas wyprawy: 2000 years of city Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bursztynowyszlak.com